امتیاز‌های OPPENHEIMER

بازدید
١٦
امتیاز کل
٤٨٤
کل مدال ها
١٥
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١٥
٤٤
×
١٠
=
٤٤٠
٠
×
=
٠
٨
×
٢
=
١٦
٠
×
=
٠
١٤
×
٢
=
٢٨
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٨٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٤٤
×
١٠
=
٤٤٠
٠
×
=
٠
٨
×
٢
=
١٦
٠
×
=
٠
١٤
×
٢
=
٢٨
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٨٤