نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
افرادی که یادگیری از طریق دیداری دا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تلفیق منطقی و کارآمد وظایف و دسته ب ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کتاب " ترس و لرز " کیگور
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
نویسنده متن فوق را به تجدیدنظر در ا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ایا این جمله خطا داره ؟
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
نادرست یابی جمله
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بعیت از منشور اخلاقی در سازمان
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در مکتب اصولگرایی، مدیر به کدام نقش ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معناي ردیف در کدام بیت تفاوت دارد؟
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
انتخاب استراتژی درست
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کدوم واژه برای جای خالیه
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
گسترش صنعت خودروسازی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٤ ماه پیش