امتیاز‌های shahab

بازدید
٨
امتیاز کل
٥٣٢
کل مدال ها
٣٤
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣٤
٣٥
×
١٠
=
٣٥٠
٠
×
=
٠
٥٩
×
٢
=
١١٨
٠
×
=
٠
٣٢
×
٢
=
٦٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٣٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٣٥
×
١٠
=
٣٥٠
٠
×
=
٠
٥٩
×
٢
=
١١٨
٠
×
=
٠
٣٢
×
٢
=
٦٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٣٢