امتیاز‌های aydin mozafari

بازدید
٢٦
امتیاز کل
١,٠٩٤
کل مدال ها
٥٩
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٥٩
٨١
×
١٠
=
٨١٠
١
×
=
٨٧
×
٢
=
١٧٤
٠
×
=
٠
٥٦
×
٢
=
١١٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠٩٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٨١
×
١٠
=
٨١٠
١
×
=
٨٧
×
٢
=
١٧٤
٠
×
=
٠
٥٦
×
٢
=
١١٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠٩٤