نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ساختار عبارت the pumpkin got broken ...
٢ روز پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی you're like اینجا چی میشه؟
٢ روز پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اگه این سوالو باwas بپرسیم درسته؟
١ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چرا در جمله‌ی زیر به جای had too از ...
١ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی it looks like fun تو این مکالم ...
١ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در جمله ی زیر چرا been آمده؟
١ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی Quantum leap در جمله‌ی زیر
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی کلمه Heck در این جمله چیه؟
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی عبارت Is feeling sick with sma ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
منظور to nothing در این جمله چیه؟
٢ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در این جمله ing فعل kill به چه علت ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی with در عبارت زیر
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی واژه‌ی fair در جمله‌ی زیر
٣ هفته پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فرق بين شکل سوم فعل و زمان گذشته فع ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در جمله‌ی زیر چرا از is برای سوالی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی جمله‌ی Is he the only perso ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی Overrated در عبارت زیر
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی عبارت loop the loops
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Etc مخفف چه کلمه ایست؟
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه کلمات so often و every so oft ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی عبارت What were they
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چرا در جمله‌ی زیر برای environment ...
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی spy در جمله‌ی زیر
١ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تفاوت بین love وlike تو جمله
٣ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه دو کلمه‌ی cuts through و pass ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی اصطلاحthem up (with somebod ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تفاوت he looks very worried و he is ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فرق tell وsay چیه؟
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در عبارت زیر چرا thought اومده به ج ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی Friend of a friend
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فرق grey و gray
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فرق Yell at با yell to
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چرا فعل read به صورت شکل ساده بیان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی قسمت آخر جمله‌ی They were v ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه‌ی روان جمله‌یHamlet fathers t ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه ی کلمه یGoldie
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ساختار دو فعل پشت سر هم
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در جمله‌ی زیر بجای take از give میش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تفاوت pirates و buccaneer
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معادل فارسی add
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
دلیل به کار بردن حرف اضافه ی a در H ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه ی stuck with me در جمله ی زیر
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه ی عبارت It’s a verb, and a no ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی Root as audio در جمله ی زیر
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی stop در هملت
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کلمه‌ی Horatio کجا استفاده میشه؟
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
لهجه بریتش یا امریکن
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی و زمان فعل he has me set up
٦ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه و کاربرد کلمه ی catch up
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٦ ماه پیش