امتیاز‌های Bloody Elvis

بازدید
١١
امتیاز کل
٢٩
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
١
برنز
٢
٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
٥
×
٢
=
١٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
٥
×
٢
=
١٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩