١ رأی
٢ پاسخ
٦٤ بازدید

می خواهم بدانم هنگام پرسیدن حالم در حالتی که بد هستم می توانم از چه کلمه ای استفاده کنم 

٢ ماه پیش
١ رأی

I'm feeling terrible I'm  miserable I'm bummed / bummed out

٢ ماه پیش