امتیاز‌های ناشناس

بازدید
١٢
امتیاز کل
٤١
کل مدال ها
٥
طلا
٠
نقره
١
برنز
٤
٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٤١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٤١