نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
وقتیabout کنار عددی میاد یعنی حدود ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی اصطلاح انگلیسی covered up his ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی اصطلاح انگلیسی they don't come ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٦ ماه پیش