امتیاز‌های KAZEM NAJI

بازدید
٢٦
امتیاز کل
١,٠٦١
کل مدال ها
١٥
طلا
٠
نقره
٠
برنز
١٥
١٠٠
×
١٠
=
١,٠٠٠
٠
×
=
٠
٢٢
×
٢
=
٤٤
١
×
=
٩
×
٢
=
١٨
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠٦١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١٠٠
×
١٠
=
١,٠٠٠
٠
×
=
٠
٢٢
×
٢
=
٤٤
١
×
=
٩
×
٢
=
١٨
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠٦١