امتیاز‌های محمد عرفان خاکی

بازدید
١٦
امتیاز کل
٥٠
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣
٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٨