٤ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٥٥ بازدید

در زرتشت 5 نوع نماز داریم  1.نمازگاه هاون 2.نمازگاه درپتون 3.نمازگاه ازیران 4.نمازگاه سروترم 5نمازگاه اوشهی نا ای تلفظ این کلمات چگونه است؟

٥ ماه پیش