امتیاز‌های نیکا قاسمی

بازدید
٣٦
امتیاز کل
٨٣٨
کل مدال ها
٢٤
طلا
٠
نقره
١
برنز
٢٣
٧٦
×
١٠
=
٧٦٠
٥
×
=
-١٠
٢٦
×
٢
=
٥٢
٠
×
=
٠
١٨
×
٢
=
٣٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٣٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٧٦
×
١٠
=
٧٦٠
٥
×
=
-١٠
٢٦
×
٢
=
٥٢
٠
×
=
٠
١٨
×
٢
=
٣٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٣٨