دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
We heard of his implication in a conspiracy.
دیدگاه

ما از مشارکت او در یک توطئه خبردار شدیم

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
Little Jack was placed with foster parents.
دیدگاه

جک کوچولو نزد پدر و ماردش بزرگ شده بود

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
I am in accord with your plan.
دیدگاه
٠

من با برنامه شما مطابقت دارم

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
A lot of students suffer from exam nerves.
دیدگاه
٠

تعداد زیادی از دانش آموزان از فشار عصبی امتحان رنج می برند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.