امتیاز‌های Iman Basiri

بازدید
١٨
امتیاز کل
٦١٤
کل مدال ها
١٣
طلا
٠
نقره
٥
برنز
٨
١٩
×
١٠
=
١٩٠
٠
×
=
٠
٢١٢
×
٢
=
٤٢٤
٣٠
×
=
-٣٠
٠
×
٢
=
٠
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦١٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٨
×
١٠
=
٨٠
٠
×
=
٠
٢١٢
×
٢
=
٤٢٤
٢٨
×
=
-٢٨
٠
×
-١٥
=
٠
٤٧٦

جزئیات امتیاز در بپرس

١١
×
١٠
=
١١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٨