امتیاز‌های مهتا حبیبی

بازدید
١
امتیاز کل
٥٥٤
کل مدال ها
٣٥
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣٥
٣٨
×
١٠
=
٣٨٠
١
×
=
٥٦
×
٢
=
١١٢
٠
×
=
٠
٣٢
×
٢
=
٦٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٥٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٣٨
×
١٠
=
٣٨٠
١
×
=
٥٦
×
٢
=
١١٢
٠
×
=
٠
٣٢
×
٢
=
٦٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٥٤