امتیاز‌های Fatemeh

بازدید
٤٦
امتیاز کل
٥٢١
کل مدال ها
١٢
طلا
٠
نقره
٣
برنز
٩
٤٦
×
١٠
=
٤٦٠
٤
×
=
١٨
×
٢
=
٣٦
٥
×
=
٤
×
٢
=
٨
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٢١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
١١
×
٢
=
٢٢
٣
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٤٦
×
١٠
=
٤٦٠
٤
×
=
٧
×
٢
=
١٤
٢
×
=
٤
×
٢
=
٨
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٠٢