امتیاز‌های Mr. Amin

بازدید
١٥
امتیاز کل
١,٨٤٥
کل مدال ها
٥٠
طلا
٢
نقره
٤٢
برنز
٦
١١٢
×
١٠
=
١,١٢٠
٣
×
=
٣٣
×
٢
=
٦٦
١٠
×
=
-١٠
٠
×
٢
=
٠
٤٥
×
١٥
=
٦٧٥
٠
×
-١٥
=
٠
١,٨٤٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١١٢
×
١٠
=
١,١٢٠
٣
×
=
٣٣
×
٢
=
٦٦
١٠
×
=
-١٠
٠
×
٢
=
٠
٤٥
×
١٥
=
٦٧٥
٠
×
-١٥
=
٠
١,٨٤٥