نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

٢
نوع مدال

پاسخ صحیح

٤١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١