امتیاز‌های NEGIN_RN. 7

بازدید
١٦
امتیاز کل
١٩٦
کل مدال ها
٧
طلا
٠
نقره
١
برنز
٦
١٥
×
١٠
=
١٥٠
٠
×
=
٠
٢٢
×
٢
=
٤٤
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٩٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١٥
×
١٠
=
١٥٠
٠
×
=
٠
٢٢
×
٢
=
٤٤
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٩٦