امتیاز‌های سپیده سهرابی

بازدید
٧
امتیاز کل
١٤٣
کل مدال ها
٩
طلا
٠
نقره
١
برنز
٨
١٢
×
١٠
=
١٢٠
٤
×
=
١٧
×
٢
=
٣٤
٥
×
=
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤
×
١٠
=
٤٠
٢
×
=
١٣
×
٢
=
٢٦
٥
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٥٧

جزئیات امتیاز در بپرس

٨
×
١٠
=
٨٠
٢
×
=
٤
×
٢
=
٨
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٦