امتیاز‌های mhs

بازدید
٨
امتیاز کل
١٣٦
کل مدال ها
٩
طلا
٠
نقره
٥
برنز
٤
١٣
×
١٠
=
١٣٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٩
×
١٠
=
٩٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩٤