نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
raise one’s voice: با صدای بلند صحبت کردن / داد زدن ( ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fool and his money are soon parted: یک اصطلاحه به این معنی که آدمی که ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
23 skidoo: یک اصطلاحه به این معنی که به کسی بگ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
draw a longbow: وقتی این اصطلاح در مورد کسی به کار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
he who laughs last laughs best: یک اصطلاحه به این معنی که اگر کسی ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
heartsick: دل مرده
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش