نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

٢٣
نوع مدال

پاسخ به پرسشی که حداقل ١٠ رای دارد

٢
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

٢
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١