امتیاز‌های hashem yousofi

بازدید
١٤
امتیاز کل
٢,٧٤١
کل مدال ها
٤٣
طلا
١
نقره
٩
برنز
٣٣
٢٦١
×
١٠
=
٢,٦١٠
٨
×
=
-١٦
٤٤
×
٢
=
٨٨
٤٦
×
=
-٤٦
٠
×
٢
=
٠
٧
×
١٥
=
١٠٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٧٤١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٥
×
١٠
=
١٥٠
١
×
=
٣٨
×
٢
=
٧٦
٤٦
×
=
-٤٦
٠
×
-١٥
=
٠
١٧٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٤٦
×
١٠
=
٢,٤٦٠
٧
×
=
-١٤
٦
×
٢
=
١٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٧
×
١٥
=
١٠٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٥٦٣