امتیاز‌های Mohammad

بازدید
٢٠
امتیاز کل
٢٠٣
کل مدال ها
١٣
طلا
٠
نقره
١
برنز
١٢
١٧
×
١٠
=
١٧٠
١
×
=
١٥
×
٢
=
٣٠
١
×
=
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٠٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٣

جزئیات امتیاز در بپرس

١٦
×
١٠
=
١٦٠
١
×
=
١٣
×
٢
=
٢٦
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٩٠