امتیاز‌های Ff

بازدید
٨
امتیاز کل
٣٤
کل مدال ها
٥
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٥
١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
١١
×
٢
=
٢٢
٢
×
=
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٤
×
٢
=
٨
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٦

جزئیات امتیاز در بپرس

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٧
×
٢
=
١٤
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٨