نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه دیالوگFortunes of the day...
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی remote fluffy! چیه؟
٤ ماه پیش