امتیاز‌های Sina Moqaddam

بازدید
١
امتیاز کل
١٦٨
کل مدال ها
٩
طلا
٠
نقره
٦
برنز
٣
١٠
×
١٠
=
١٠٠
٠
×
=
٠
٣٠
×
٢
=
٦٠
٧
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
١٦٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
٣٠
×
٢
=
٦٠
٧
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٠٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٦٥