تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

سوسکی ( محاوره ای )

پیشنهاد
١

یه چیزی تو این مایه ها sth like that

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

used to emphasize something that you are telling someone باس بدونی که باید بهت بگم که کلا واسه تاکید روی چیزی ک گفته میشه استفاده میشه ( میتونه قبل ی ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٢

have sex

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

واکنشگرانه

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

The necessary ingredients or components ( for something, especially food or a social event