نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١