امتیاز‌های saeed kalantari

بازدید
١
امتیاز کل
٤٣٢
کل مدال ها
٨
طلا
٠
نقره
١
برنز
٧
١٤
×
١٠
=
١٤٠
٠
×
=
٠
١٦٧
×
٢
=
٣٣٤
٤٢
×
=
-٤٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٣٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
١٦٦
×
٢
=
٣٣٢
٤٠
×
=
-٤٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٤٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٩
×
١٠
=
٩٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩٠