تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

دوستان املا غلط است املای صحیح = conductor

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

بلانسبت بلانسبت بو عن میاد : ) ) ) ) )

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

املا غلط است بنویسید receive

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

This does not mean that essays are a 'regurgitation' of everything your lecturer has said throughout the course. به این معنی نیست که مقاله ها یک ( غ ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

sustain the livelihood تامین معیشت

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٢

املا غلط است بنویسید filtration

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دوره ی زمین شناسی ( کرتاسه )

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همون پُرپَکانی که دوستمون میگفت : )

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

کاهش بازدهی