تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد

بلانسبت بلانسبت بو عن میاد : ) ) ) ) )

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

متشکل از

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دوره ی زمین شناسی ( کرتاسه )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دوستان املا غلط است املای صحیح = conductor

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داروسازان

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بازی اضافه ای که بازیگر انجام میدهد the extra performance that actors give

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

املا غلط است بنویسید receive

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تگرگ

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ببینید دوستان دو نوع تگرگ داریم اگر حالت ذرات کوچک برف با پوسته شکننده داشته باشن میشن graupel و اگر سختی و استحکام بیشتری داشته باشن و حالتشون بیشت ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

The term foreign aid refers to any type of assistance that one country voluntarily transfers to another, which can take the form of a gift, grant, or ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

( ( بیش ازحد ) ) ( ( to abound too much : be too abundant. ) ) Foods containing overabundant calories supply little or no nutritional value. غذاهای ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همون پُرپَکانی که دوستمون میگفت : )

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

This does not mean that essays are a 'regurgitation' of everything your lecturer has said throughout the course. به این معنی نیست که مقاله ها یک ( غ ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

املا غلط است بنویسید filtration

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

کاهش بازدهی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

sustain the livelihood تامین معیشت