امتیاز‌های سهیلا رضایی

بازدید
٨
امتیاز کل
٣٨٨
کل مدال ها
١٤
طلا
٠
نقره
٦
برنز
٨
٢٦
×
١٠
=
٢٦٠
٠
×
=
٠
١٩
×
٢
=
٣٨
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٦
×
١٥
=
٩٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٨٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٦
×
١٠
=
٢٦٠
٠
×
=
٠
١٨
×
٢
=
٣٦
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٦
×
١٥
=
٩٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٨٦