نوع مدال

پاسخ صحیح

٦
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

٦
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١