برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سورنا شهرکی

مدیر مجموعه ی یونایتد فنز.

www.Unitedfans.ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رد یا تکذیب کردن
افت ناگهانی قیمت ( اعداد)
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

2 حسی که در اون دلیل و منطق جایی نداره.

بهترین ترجمه حس ششم یا حس درونی هست.
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

3 کاملا مناسب بودن
کاملا اندازه بودن
١٣٩٨/١٢/١٧
|

4 در معنای فعل: پنهان شدن
به عنوان اسم که معمولا چسبیده نوشته می شود: پناهگاه
١٣٩٨/١٢/١٧
|

5 پنهان شدن ١٣٩٨/١٢/١٧
|

6 از کار افتادن
به شدت ناراحت شدن
جدا (تجزیه) شدن
١٣٩٨/١٢/١٧
|

7 انجام دادن کاری که سخت و دشوار است. ١٣٩٨/١٢/١٦
|

8 با اشتیاق حرف زدن( با صدای بلند)
خوشبین صحبت کردن
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

9 علی رغم ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

10 در فوتبال:

ضربه ی ایستگاهی
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

11 حل کردن مشکل ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

12 گیج شدن کسی به دلیل انجام شدن کاری عجیب یا غیر ممکن. ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

13 ثبت رکورد (امتیازی) بهتر توسط بازیکن یا باشگاه در مسابقات ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

14 1. لنگر انداختن.
2. محکم شدن.
3. در شرایط سخت کسی را حمایت کردن.
١٣٩٨/٠١/١٣
|