برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توحيد

توحيد هوالعلیم

الهی
انت العظیم و انا حقیر
وهل یرحم الحقیر الا العظیم

فرازی ازمناجات آقا امیرالمؤمنین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 هوالعلیم

ندزد و نترس : کار خلاف نکن و نگران مجازات هم نباش

١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

52 هوالعلیم

دزدی نکنید ونترسید

در اصطلاح عامیانه میگویند: ندزد و نترس
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

53 هوالعلیم

إرحَم تُرحَم : رحم كن تا به تو رحم شود
١٣٩٩/٠٣/٢١
|

54 هوالعلیم

گالش : کفش لاستیکی ضد آب که معمولاً کشاورزان یا افرادی که حرفه آنان با آب یا گل ولای سروکار داشت به پای میکردند .
البته بیشتر اوق ...
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

55 هوالعلیم

بیفروز ؛ روشن کن : فروزان کن
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

56 هوالعلیم

دست به سر کردن : ردّ کردن : راندن مزاحم با نیرنگ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

57 هوالعلیم

دستِ کم گرفتن : بی ارزش شمردن : حقیر دانستن
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

58 هوالعلیم

دستِ کم: حدِّ کم : حدِّ پائین : کمترین میزان ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

59 هوالعلیم

بالا خانه : اطاقي كه روي پشت بام ساخته شده است ؛ عمارت فوقانی ساختمان. ..
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

60 هوالعلیم

راه بُردار :راهبر ؛ بلد ِ راه ؛ دانای کار ...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

61 هوالعلیم

فرد :یگانه ؛ وحید ؛ بی نظیر ؛ یکی یکدانه ؛ کس ؛ بیکس ؛ تنها ؛ شخص ؛ طاق( مقابل جفت)مثل اعداد فرد:5_3_1 ؛(عددهای زوج:6_4_2 )....
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

62 هوالعلیم

هشتی : فضائی چند ضلعی که ورودی مشترک چند باب خانه در قدیم بوده است....
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

63 هوالعلیم

خَرِه : khare : تكیه کلام اصفهانیها در گفتگوهای دوستانه وخودمانی...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

64 هوالعلیم

وخی : ( وخیز) ،(ورخیز) ، در گویش اصفهانی یعنی: برخیز ؛ بلندشو
وخی تا بِریم :(وخیز تا بِریم) : برخیز تا برویم...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

65 هوالعلیم

کریاس : شاه نشین ...
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

66 هوالعلیم

بهار خواب : مکانی مرتفع در خانه مثل ایوان یا پشت بام برای استراحت وخوابیدن در فصلهای بهار وتابستان....
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

67 هوالعلیم

جاهلیت ِِمُدر ن :(جاهلیت نوین ):جاهلیت عصر جدید؛ پَسرَفت جوامع انسانی ، بخصوص جوامعِ غربی در معنویات؛ خدا ستیزی و دین گریزی عده ای د ...
١٣٩٩/٠٣/١٣
|

68 هوالعلیم

جاهلیتِ نوین: ( جاهلیت ِمُدرن) : جاهلیت عصر جدید؛ پَسرَفت جوامع انسانی ، بخصوص جوامعِ غربی در معنویات؛ خدا ستیزی و دین گریزی عده ای ...
١٣٩٩/٠٣/١٣
|

69 هوالعلیم

میرزا : میرزاده ؛ امیرزاده ؛ شاهزاده ؛ ( همان آقازاده خودمان😜😁😝) ؛ منشىي ؛ عریضه نویس ...
همچنین به کسی که مادرش سیده باشد،می ...
١٣٩٩/٠٣/١٢
|

70 هوالعلیم
گریبانگیر ؛ مبتلا ؛ دچار ؛ درگیر ؛ گرفتار

مثال : ظلم مکن که گریبانگیر خودت میشود(یعنی ظلم مکن که به ظلم دچار میشوی)⬅(ظلم مکن که گ ...
١٣٩٩/٠٣/١٢
|

71 هوالعلیم

گیوه : کفش سُنتی
١٣٩٩/٠٣/١١
|

72 هوالعلیم

اُرُسی :در اصفهان به کفش ، ارسی میگفتند.

اُرُسی : به درب و پنجره های مشبک و دارای شیشه های رنگی که به سمت حیاط خانه های قدیمی ...
١٣٩٩/٠٣/١١
|

73 هوالعلیم

حادق : همان حاذق است كه در گویش عامیانه (ذ) به (د) تبدیل شده است.
حادق : تیز هوش ؛ حواس جمع ؛ استاد ؛ زیرک...
١٣٩٩/٠٣/١١
|

74 هوالعلیم

حاذق : تيز هوش ؛ حواس جمع...
١٣٩٩/٠٣/١١
|

75 هوالعلیم

جار : ندا ؛ سروصدا ؛ فریاد ؛صدا کردن ؛؛ چلچراغ ؛؛ مجاور ؛ همسایه ؛ بحث کردن...
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

76 هوالعلیم

هُرم : حرارت ؛ گرمی ؛ تَف
هُرمِ هوا : گرمای هوا
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

77 هوالعلیم

تف : حرارت ؛ گرما ؛ هُرم ؛....
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

78 هوالعلیم

قمپوز : ادعای بی اساس؛ رجوع شود به قمپز در کردن
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

79 هوالعلیم

قمپز : بزرگنمایی ؛ رجوع شود به قمپز درکردن
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

80 هوالعلیم

قمپز درکردن : لاف بیهوده آمدن ؛ ادعای واهی داشتن ؛بزرگ نمائی کردن ؛


قمپز یا قمپوز در اصل �قپوز� بوده است که نام توپی است ...
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

81 هوالعلیم

ضعیفه: (در قدیم ): زن ؛ زوجه
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

82 هوالعلیم

ملا کاغذ ی : باد بادک
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

83 هوالعلیم

گُشنه : گرسنه ؛کسی که احتیاج به غذا دارد

تشنه : کسی که احتیاج به آب دارد
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

84 هوالعلیم

دیزی : ظرف سنگی یا فلزی یا سفالیِ مخصوص پختن آبگوشت.

همچنین به آبگوشتی که در دیزی پخته شود نیز دیزی میگویند...
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

85 هوالعلیم

جِرُ وا جِر : پاره پاره

جِرُ وا جِر دادن : پاره پاره کردن...
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

86 هوالعلیم
گُر گرفتن : آتش گرفتن ؛ الو گرفتن؛ مشتعل شدن...
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

87 هوالعلیم

الو گرفتن : آتش گرفتن ؛ شعله ور شدن...
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

88 هوالعلیم

عنبر نسا : رجوع شود به عنبر نصارا
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

89 هوالعلیم

عنبر نسارا : رجوع شود به عنبر نصارا
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

90 هوالعلیم

الله : ( ال الاه ) : ال حرف تعریف است و الاه یعنی خدا . وقتی ال با الاه بیاید، میشود الالاه( الله)یعنی خدائی که درنزد گوینده وشنونده ...
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

91 هوالعلیم

قاموس : دایرة المعارف ؛ فرهنگ ؛ واژه نامه ؛ ذات وطبیعت ؛مرام ومسلک ؛....
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

92 هوالعلیم

مغلوب : شکست خورده ؛ تخت سلطه ؛ تسلیم شده...
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

93 هوالعلیم

غالب ؛ غلبه کننده ؛ پیروز ؛ مسلط؛ چیره...
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

94 هوالعلیم

مک : راست ؛ درست ؛سر راست
مک زدن : (مکش) : مکیدن؛
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

95 هوالعلیم

مک : راست ؛ درست ؛سر راست
مک زدن : (مکش) : مکیدن؛
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

96 هوالعلیم

تَه : ریشه ؛ انتها ؛ آخر ؛ بنیاد ؛ زیر....
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

97 هوالعلیم

تهمک : دارای ۲جز است : ته مک
ته : ریشه : انتها ؛ آخر ؛ بنیاد
مک : راستی و درستی
بنابرین معنی تهمک میشود: ریشه درستی ؛ بنیا ...
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

98 هوالعلیم

سردر گم : ( کلاف سر در گم ) : کسی که رشته کار از دستش در رفته ؛ حالتی است که فرد نمیداند چکار کند؛ حیران و سر گردان....
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

99 هوالعلیم

کلاف سر در گم : کسی رشته کار از دستش در رفته ؛ حالتی است که شخص نمی داند چه کاری انجام دهد ؛ حیران و سرگردان...
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

100 هوالعلیم

Eject : خروج : خارج کردن ؛ بیرون راندن...
١٣٩٩/٠٣/٠٥
|