برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توحيد

توحيد هوالعلیم

الهی
انت العظیم و انا حقیر
وهل یرحم الحقیر الا العظیم

فرازی ازمناجات آقا امیرالمؤمنین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هوالعلیم

بعضکم الی بعض: یکدیگر ؛همدیگر ؛باهم...
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

2 هوالعلیم

فست فود: غذای فوری ؛ غذائی که زود آماده میشود مثل همبرگر. ..
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

3 هوالعلیم

عَسَی: چه بسا ؛ چه بسیار ؛ امیداست....
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

4 هوالعلیم

لَهو : سرگرمی...
لَهو و لَعب : سرگرمی وبازی...

لَهُوَ :( لَ هُو) : البته او ؛ همان
١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

5 هوالعلیم

کُلوخ : خشت پاره ؛ تکه ای خشت ؛ مُشتی گِل خشک شده که باضربه یا فشاری به خاک تبدیل میشود.
ضرب المثل: بارون بیاد وای به کلوخ
...
١٣٩٩/٠٨/١٤
|

6 هوالعلیم

مال رو : میسر رفت و آمد حیوانات اهلی اعم از اسب وقاطر واستر و الاغ...
١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

7 هوالعلیم

Fastfood : فست فود : غذای فوری
١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

8 هوالعلیم

رَش : دفعه ؛ مرتبه ؛
( یِه رَش): یِه بار (یکبار)؛ یکدفعه ؛
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

9 هوالعلیم

پِندار : گمان ؛ حدس ؛ انگار ؛ گویا ؛ شاید
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

10 هوالعلیم

دَفتر اِنگارَند : اصطلاحی است در دیوان حافظ ؛

دفتر : کنایه از قرآن است
انگارند : گمان می کنند ؛ می پندارند ؛ حدس میزنند. ...
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

11 هوالعلیم

خَر مردِ رِند : آدم نادانی که میخواهد زرنگی کند ولی راهکارش را نمیداند
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

12 هوالعلیم

رِند : زیرک ؛ زرنگ ؛ دانایِ کار ؛ سیّاس ؛ کاردان ؛ متضاد ساده لوح ؛ کسیکه نیّت وعمل او را از سخنش نمی‌فهمیم. ..

(خر مردِ رِن ...
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

13 هوالعلیم

هلیم : غذائی که با گندم و گوشت میپزند و بیشتر با شکر ودارچین میخورند. چنانچه شیر بدان بیفزایند ، هلیم شیر گویند.

حلیم : از صف ...
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

14 هوالعلیم

حلیم : از صفات باریتعالی است ؛ بردبار ؛ شکیبا ؛
هلیم : نوعی آش که باگندم وگوشت (مرغ) میپزند.وچنانچه بدان شیر اضافه کنند هلیم شی ...
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

15 هوالعلیم

Join : اتصال ؛ پیوند ؛ پیوستن ؛ همراه شدن....
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

16 هوالعلیم

قنوت : عاشقانه ترین لحظه نماز ؛ بی پرده با خدا راز ونیاز کردن ؛ قنوت عروج نماز گزار است تا عرش پروردگار و لحظه های ناب دلدادگی عاشقا ...
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

17 هوالعلیم

دون : دنی؛ پست ؛ حقیر ؛ نابکار ؛ پائین ؛ زیر ؛ غیر از....
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

18 هوالعلیم

دنی: دون ؛ نابکار ؛ پست فطرت .....
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

19 هوالعلیم

خَرَند : در گویشِ اصفهانیها حیاط خانه یا مسجد را خرند گویند ؛ صحنِِ ساختمان...
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

20 هوالعلیم

صَحن : حیاط خانه یا مسجد ؛ محوطه رو باز ( بدونِ سقف ) ساختمان...
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

21 هوالعلیم

اِربِاً اِربا : تکه تکه ، قطعه قطعه ،قیمه قیمه....
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

22 هوالعلیم

Our :مالکیت شخصی را میرساند
مثال: Our house : منزلِ شخصیِِ ما....
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

23 هوالعلیم

وجه : چهره ؛ رو ؛ صورت ؛ سمت وسو ؛ جور ؛ جهت ؛ روش ؛ شیوه ؛ شکل ؛ مبلغ ؛ پول...
وجه اللّه: ذات خداوند ؛ خشنودی و رضایت باری تعا ...
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

24 هوالعلیم

شهر هِرت : شهر بی قانون ؛جائی که درآن قانون جنگل حکمفرما ست.

اشاره دارد به شهر هرات افغانستان که روزگاری سمبل بی نظمی بوده اس ...
١٣٩٩/٠٦/١٩
|

25 هوالعلیم

دریادل : انسانی که دلش مثل دریا ست ؛ کسی که دلش به بزرگی و پاکی دریا باشد، فردی که دارای تمام صفات پسندیده باشدهمچون جوانمردی ، بخشن ...
١٣٩٩/٠٦/١٦
|

26 هوالعلیم

تمون : تمبون ؛تنبون ؛ تمبان ؛ تنبان ؛ زیر شلواری؛ شلوار راحتی منزل
١٣٩٩/٠٦/١٦
|

27 هوالعلیم

تنبون : تنبان ؛ تمون ؛ زیرشلواری
١٣٩٩/٠٦/١٦
|

28 هوالعلیم

تنبان : ( تمبان و تمبون و تمون تلفظ میشود ) زیر جامه ؛ زیر شلواری ؛شلوار راحتی منزل...
١٣٩٩/٠٦/١٦
|

29 هوالعلیم

مشمش : زرد آلو درزبان عربی
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

30 هوالعلیم

دَک کردن: راندن مزاحم با حیله
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

31 هوالعلیم

دریوزه : بر درگه کسی به تمنّا رفتن ؛ حاجت خواستن در بارگاه دیگری ؛ دست طلب به سوی کسی پل بستن ؛گدائی
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

32 هوالعلیم

تعارف: آشنائی بایکدیگر ؛ شناساندن ؛ دعوت کردن ؛ هدیه ؛....
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

33 هوالعلیم

لابَاسَ : اشکالی ندارد ؛ مشکلی نیست (اصطلاحی عربی است )
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

34 هوالعلیم

آزگار : مدت زمان طولانی وسخت ؛
( یک سال آزگار : یکسال جانفرسا)
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

35 هوالعلیم

دَمَغ : بی حوصله ؛ سر شکسته ؛ سر به گریبان ؛ زانوی غم بغل گرفته.
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

36 هوالعلیم

سراب :آب نما ؛ آنچه انسان در بیابان (کویر) ازدور مانند آب ببیند وچون به آنجا رسد اثری از آب نباشد ؛
سراب کلمه ای عربیست ودوبار د ...
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

37 هوالعلیم

گویا : توگویی ؛ گویی؛ گوئیا ؛ مثل اینکه ؛ شاید ؛ احتمالاً ؛ ظاهراً ؛ سخنگو. ؛ بیان کننده .
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

38 هوالعلیم

گویا : توگویی ؛ گویی؛ گوئیا ؛ مثل اینکه ؛ شاید ؛ احتمالاً ؛ ظاهراً ؛ سخنگو. ؛ بیان کننده ؛
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

39 هوالعلیم

عوضی : کسی که در صورت انسان،ولی در سیرت پست تر از حیوان است!
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

40 هوالعلیم

خار کردن: اصطلاح اصفهانی به معنای شانه کردن موی سرو صورت؛.
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

41 هوالعلیم

اللهم : خداوندا ؛ بار الها ؛

توجه : (مدتی است عده ای مغرضانه یا جاهلانه موقع نوشتن اللهم ، آنرا ( الهم )مینویسند که اشتباه ا ...
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

42 هوالعلیم

money chek : چک پول...
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

43 هوالعلیم

اُبُهَّت : عظمت ، وقار ، هیمنه ، باشکوه...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

44 هوالعلیم

هیمنه : عظمت ، وقار ، بزرگی ، اُبُهَّت...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

45 هوالعلیم

جلوه : به منصه ظهور رسیده ، نمایان ، تابان ، شکوه و جلال ، فرّ و حشمت ، زیبائی ویژه ، اُبُهَّت ، عظمت ، وقار ،هیمنه ، تابش ، درخشش...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

46 هوالعلیم

گاهاست : یک وقت( یوقت) ؛ شاید ؛ لابُد ؛ ...
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

47 هوالعلیم

بلوا : آشوب ؛ فتنه ؛ جنجال ؛ هنگامه ؛ هیاهو ؛ غوغا...
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

48 هوالعلیم

جنجال : بَلوا ؛ غوغا ؛ هیاهو ؛ فریاد ؛ تَنِش ؛آشوب ؛ هنگامه...
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

49 هوالعلیم

گاله در کردن : شانه خالی کردن اززیر بار مسئولیت
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

50 هوالعلیم

بوسوره : ( بُسوره) : اصفهانیها به پدر زن ، ونیز پدر شوهر ،بوسوره میگویند
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attack
• The cat attacked the mouse.
• گربه بطرف موش حمله ور شد
١٣٩٩/٠١/١٧
|