برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توحيد

توحيد هوالعلیم

الهی
انت العظیم و انا حقیر
وهل یرحم الحقیر الا العظیم

فرازی ازمناجات آقا امیرالمؤمنین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هوالعلیم

معنی إِلًّا: خویشاوندی
إِلَّا: مگر ؛ اگرنه ( در اصل ِان لا بوده)
أَلَا: آگاه باشید
أَلاََّ: که نه-که نیست ( در اصل اَن ل ...
١٤٠٠/٠١/١٩
|

2 هوالعلیم

لعل : سنگی گرانبها به زنگ قرمز

لَعَل : امید است ؛ باشد که ؛ شاید که ؛ چه بسا ( مترادف عَسَی)
در آیات قرآن هرگاه آمده نشان ...
١٤٠٠/٠١/١٩
|

3 هوالعلیم

قَلَندَر : درویش ؛ تارِکُ الدُنیا( ترک دنیا کرده) ؛ کسیکه در قید وبند مال دنیا نیست...
١٤٠٠/٠١/١٠
|

4 هوالعلیم

هین : آگاه باش ؛ شتاب کن ؛ عجله کن ؛ اینکه ؛ اینک....
١٤٠٠/٠١/١٠
|

5 هوالعلیم

مارچین : محله ای قدیمی در شمال غربی اصفهان ، مابین خیابانهای امام خمینی، بهارستان غربی ، نوبهار و رزمندگان شهرک خانه اصفهان واقع شد ...
١٤٠٠/٠١/١٠
|

6 هوالعلیم

خِشتَک : محل تلاقی دو پاچه شلوار ؛ تکه پارچه ای که دو پاچه شلوار را بایکدیگر متصل میکند....
١٤٠٠/٠١/١٠
|

7 هوالعلیم

تَلاقی : ملاقات کردن؛ دیدار ؛ بهم رسیدن ؛روبرو شدن..
١٤٠٠/٠١/١٠
|

8 هوالعلیم

گوژ : برآمده ؛ محدّب ؛ کوز ؛ قوز . متضادِ کاو ؛ فرورفته ؛ مقعّر ؛....
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

9 هوالعلیم

کاو : مخففِ که او

کاو : تفحص ؛ تجسّس ؛ جستجو ؛ کاوُش؛....

کاو : گود ؛ فرورفته ؛ تو خالی ؛مقعّر ؛ متضاد گوژ ؛ برآمده؛مح ...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

10 هوالعلیم

زَبانزَد: مطلبی که مورد تائید همگان است ؛ موضوعی که اکثریت مردم به درستی آن اعتقاد دارند ؛ سخنی که بر سر زبان ها است.(زبانزد خاص وعا ...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

11 هوالعلیم

حَمَل : برج حَمَل اولین برج فلکی
حَمَل: نام دیگر صورت فلکی بره
حَمَل : نام دیگر فروردین ماه سال هجری شمسی

حَمل :بار ؛ ...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

12 هوالعلیم

بَهار : رستاخیز طبیعت ؛ ...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

13 هوالعلیم

استِقرار : قرار گرفتن...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

14 هوالعلیم

بُنگاه : بنکده ؛ محل استقرار ؛ مکان ومأوا...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

15 هوالعلیم

بُنکَده: پایه گاه(پایگاه) ؛ محل استقرار ؛ بنگاه...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

16
حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولی و نعم النصیر : کافیست برای ما خدا و او نیکو کارساز و سرپرست ویاریگر است.
(الحمدلله رب العالمین)
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

17 هوالعلیم

دستپاچه: شتاب زدگی ؛عجله ؛ هول شدن...
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

18 هوالعلیم

کُپِه : سالَک(ضایعه پوستی که بر اثر گزیدگی حشرات آلوده ایجاد میشود و پوست را تحلیل میکند.

کُپِه : تعداد زیاد (مثال: یک کپه دا ...
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

19 هوالعلیم

کَرَت : دفعه؛ مرتبه ؛ بار

کَرت : زمین کشاورزی مرزبندی شده ؛ قطعه زمین زراعتی
١٣٩٩/١٢/٢٨
|

20 هوالعلیم

سنبلستان: (سُمبُلِستان): محل رویش گلِ سنبل ؛جائی که گل سُمبُل در آن فراوان باشد.

سنبلستان :نام محله و خیابانی در مرکز اصفهان ...
١٣٩٩/١٢/٢٦
|

21 هوالعلیم

گلواژه : واژه دلنشین ؛ کلمه زیبا ؛...
١٣٩٩/١٢/٢٦
|

22 هوالعلیم

عسگر : تلفظ آن عسکر است. (در زبان عربی ۴حرف گ _ چ _ پ _ ژ _وجود ندارد)
عسکر واژه ای عربی است به معنای لشکر ؛ ارتش ؛ سپاه ؛ نیروی ...
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

23 هوالعلیم

امامَین : دو امام
(امامامَینِ کاظمَین: آقا امام موسی کاظم و امام جواد)
(امامَینِ عسکریَین: آقا امام هادی وامام عسکری)
١٣٩٩/١٢/١٩
|

24 هوالعلیم

جسرالائمه : پل ائمه ؛ پل امامان ؛
پلی در بغداد بر روی رود دجله که منطقه سنی نشین اعظمیه را به منطقه شیعه نشین کاظمیه( کاظمین) (بار ...
١٣٩٩/١٢/١٩
|

25 هوالعلیم

جسرالائمه : پل امامان ؛
پلی در بغداد بر روی رود دجله که منطقه سنی نشین اعظمیه را به منطقه شیعه نشین کاظمیه( کاظمین) (بارگاه نورا ...
١٣٩٩/١٢/١٩
|

26 هوالعلیم

جِسر : پل ؛ معبر ؛ گذر

جِسرالائمه: پل ائمه (امامان)واقع در بغداد کاظمین. .نگا>
١٣٩٩/١٢/١٩
|

27 هوالعلیم

فانوس طوس: کنایه از بارگاه نورانی هشتمین پیشوای نور حضرت ثامن الحجج ، آقاجانمان علی بن موسی الرضا ( علیه آلاف التحیة والثنا)
@Fa ...
١٣٩٩/١٢/١٤
|

28 هوالعلیم

اللهم یسرو لا تعسر : بارالها آسان فرما ومشکل مفرما
١٣٩٩/١٢/١٤
|

29 هوالعلیم

الله معک: خدا به همراهت ...
١٣٩٩/١٢/١٤
|

30 هوالعلیم

دکترین : نظریه ؛ عقیده ؛ خط مشی ؛ ترسیم کننده و اجرا کننده اندیشه ؛ راه و روشی نو و متفاوت در موضوعی خاص؛....
١٣٩٩/١٢/١٤
|

31 هوالعلیم

نقطه نظر: دیدگاه ؛ منظر ؛نگرش؛ نظر ؛ رأی؛ عقیده
١٣٩٩/١٢/١١
|

32 هوالعلیم

Diary : دفترچه خاطرات روزانه

Dairy : لبنیات
١٣٩٩/١٢/١٠
|

33 هوالعلیم

Dairy: فراورده هائی که ازشیر بدست می آید؛ لبنیات

Diary : دفترچه خاطرات روزانه
١٣٩٩/١٢/١٠
|

34 هوالعلیم

اللهم عَجِّل لِوَلیِکَ الفرجِ والفَرَح: بارالها گشایش کار و خشنودی ولی ات را زود برسان
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

35 هوالعلیم

فَرَح : شادی وشادمانی؛ خشنودی ؛ مَسَرَّت ؛خوشحالی
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

36 هوالعلیم

فرجام ؛ سرانجام ؛ پایان ؛ عاقبت کار ؛ نقطه مقابل آغاز
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

37 هوالعلیم

آخِر : انتها ؛ پایان ؛ فرجام ؛ سرانجام ؛

آخَر : دیگر ؛ بعد ؛بعداً
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

38 هوالعلیم

مواجِهه: رویاروئی ؛ رودر رو شدن ؛ مقابله ؛ روبرو شدن با کسی یا چیزی؛(مثال):
مواجهه با دشمن یا مواجهه با مشکلات
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

39 هوالعلیم

وجه تسمیِه: سبب نامگذاری ؛ انگیزه انتخاب نام
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

40 هوالعلیم

تسمیِه: نامگذاری ؛ نامیدن ؛

وجه تسمیه: سبب نامگذاری
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

41 هوالعلیم

قُدوم : مراجعت ؛ بازگشت به ازمقصد به مبداء

مَقدَم :رسیدن به مقصد
مثال: اگر جمعی از اصفهان به مشهد بروند برای خوشامد گوئی م ...
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

42 هوالعلیم

انباء: نبأ: خبر مهم و با فائده. انباء: خبرها.
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

43 هوالعلیم

قَدر: ارزش ؛ بها
قَدَر: سرنوشت ؛ تقدیر ؛ اندازه معیّن ؛ نیرومند؛

١٣٩٩/١٢/٠٧
|

44 هوالعلیم

قضی: (قضاء) در اصل به معنی فيصله دادن و محكم كردن است؛ قضاوت ؛ حکم ؛ اتفاق ؛عدم انجام فریضه (نماز وروزه) در زمان مختص؛...
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

45 هوالعلیم

اجلِ مسمی :زمان معیّن حتمی؛
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

46 هوالعلیم

مسمی (مسما): تسميه شده و معين شده. (اسم مفعول از باب تفعيل)؛ نامیده شده
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

47 هوالعلیم

اجل: مدت معين. اجل انسان مدت زنده بودن او است.
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

48 هوالعلیم

أَرَأَیْتَکُم : آیا شما دیده اید؛ ؛منظور این است که: آیا هیچ فکر کرده‌اید که؟ مرا خبر دهید که آیا؟ مرا آگاه سازید که آیا؟
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

49 هوالعلیم

بعضکم الی بعض: یکدیگر ؛همدیگر ؛باهم...
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

50 هوالعلیم

فست فود: غذای فوری ؛ غذائی که زود آماده میشود مثل همبرگر. ..
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attack
• The cat attacked the mouse.
• گربه بطرف موش حمله ور شد
١٣٩٩/٠١/١٧
|