برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توحيد

توحيد هوالعلیم

الهی
انت العظیم و انا حقیر
وهل یرحم الحقیر الا العظیم

فرازی ازمناجات آقا امیرالمؤمنین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هوالعلیم

اِربِاً اِربا : تکه تکه ، قطعه قطعه ،قیمه قیمه....
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

2 هوالعلیم

Our :مالکیت شخصی را میرساند
مثال: Our house : منزلِ شخصیِِ ما....
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

3 هوالعلیم

وجه : چهره ؛ رو ؛ صورت ؛ سمت وسو ؛ جور ؛ جهت ؛ روش ؛ شیوه ؛ شکل ؛ مبلغ ؛ پول...
وجه اللّه: ذات خداوند ؛ خشنودی و رضایت باری تعا ...
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

4 هوالعلیم

شهر هِرت : شهر بی قانون ؛جائی که درآن قانون جنگل حکمفرما ست.

اشاره دارد به شهر هرات افغانستان که روزگاری سمبل بی نظمی بوده اس ...
١٣٩٩/٠٦/١٩
|

5 هوالعلیم

دریادل : انسانی که دلش مثل دریا ست ؛ کسی که دلش به بزرگی و پاکی دریا باشد، فردی که دارای تمام صفات پسندیده باشدهمچون جوانمردی ، بخشن ...
١٣٩٩/٠٦/١٦
|

6 هوالعلیم

تمون : تمبون ؛تنبون ؛ تمبان ؛ تنبان ؛ زیر شلواری؛ شلوار راحتی منزل
١٣٩٩/٠٦/١٦
|

7 هوالعلیم

تنبون : تنبان ؛ تمون ؛ زیرشلواری
١٣٩٩/٠٦/١٦
|

8 هوالعلیم

تنبان : ( تمبان و تمبون و تمون تلفظ میشود ) زیر جامه ؛ زیر شلواری ؛شلوار راحتی منزل...
١٣٩٩/٠٦/١٦
|

9 هوالعلیم

مشمش : زرد آلو درزبان عربی
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

10 هوالعلیم

دَک کردن: راندن مزاحم با حیله
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

11 هوالعلیم

دریوزه : بر درگه کسی به تمنّا رفتن ؛ حاجت خواستن در بارگاه دیگری ؛ دست طلب به سوی کسی پل بستن ؛گدائی
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

12 هوالعلیم

تعارف: آشنائی بایکدیگر ؛ شناساندن ؛ دعوت کردن ؛ هدیه ؛....
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

13 هوالعلیم

لابَاسَ : اشکالی ندارد ؛ مشکلی نیست (اصطلاحی عربی است )
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

14 هوالعلیم

آزگار : مدت زمان طولانی وسخت ؛
( یک سال آزگار : یکسال جانفرسا)
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

15 هوالعلیم

دَمَغ : بی حوصله ؛ سر شکسته ؛ سر به گریبان ؛ زانوی غم بغل گرفته.
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

16 هوالعلیم

سراب :آب نما ؛ آنچه انسان در بیابان (کویر) ازدور مانند آب ببیند وچون به آنجا رسد اثری از آب نباشد ؛
سراب کلمه ای عربیست ودوبار د ...
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

17 هوالعلیم

گویا : توگویی ؛ گویی؛ گوئیا ؛ مثل اینکه ؛ شاید ؛ احتمالاً ؛ ظاهراً ؛ سخنگو. ؛ بیان کننده .
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

18 هوالعلیم

گویا : توگویی ؛ گویی؛ گوئیا ؛ مثل اینکه ؛ شاید ؛ احتمالاً ؛ ظاهراً ؛ سخنگو. ؛ بیان کننده ؛
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

19 هوالعلیم

عوضی : کسی که در صورت انسان،ولی در سیرت پست تر از حیوان است!
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

20 هوالعلیم

خار کردن: اصطلاح اصفهانی به معنای شانه کردن موی سرو صورت؛.
١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

21 هوالعلیم

اللهم : خداوندا ؛ بار الها ؛

توجه : (مدتی است عده ای مغرضانه یا جاهلانه موقع نوشتن اللهم ، آنرا ( الهم )مینویسند که اشتباه ا ...
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

22 هوالعلیم

money chek : چک پول...
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

23 هوالعلیم

اُبُهَّت : عظمت ، وقار ، هیمنه ، باشکوه...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

24 هوالعلیم

هیمنه : عظمت ، وقار ، بزرگی ، اُبُهَّت...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

25 هوالعلیم

جلوه : به منصه ظهور رسیده ، نمایان ، تابان ، شکوه و جلال ، فرّ و حشمت ، زیبائی ویژه ، اُبُهَّت ، عظمت ، وقار ،هیمنه ، تابش ، درخشش...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

26 هوالعلیم

گاهاست : یک وقت( یوقت) ؛ شاید ؛ لابُد ؛ ...
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

27 هوالعلیم

بلوا : آشوب ؛ فتنه ؛ جنجال ؛ هنگامه ؛ هیاهو ؛ غوغا...
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

28 هوالعلیم

جنجال : بَلوا ؛ غوغا ؛ هیاهو ؛ فریاد ؛ تَنِش ؛آشوب ؛ هنگامه...
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

29 هوالعلیم

گاله در کردن : شانه خالی کردن اززیر بار مسئولیت
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

30 هوالعلیم

بوسوره : ( بُسوره) : اصفهانیها به پدر زن ، ونیز پدر شوهر ،بوسوره میگویند
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

31 هوالعلیم

خارسو : اصفهانیها به مادر زن ، ونیز مادرِ شوهر ، خارسو میگویند
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

32 هوالعلیم

وُتَیرِه : نماز نافله عشاء است وآن ۲رکعت نشسته (چهار زانو )است . در رکعت اول سوره حمد و سوره واقعه ودر رکعت دوم سوره حمد و سوره توحی ...
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

33 هوالعلیم

پیپ : (PIPE):لوله؛ چُپُق غربی ها
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

34 هوالعلیم

شمیم : نسیمی که به مشام میرسد ؛ رایحه
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

35 هوالعلیم

رایحه : نسیم
رایحه خوش ؛ نسیم عطرآگین
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

36 هوالعلیم

دبه درآوردن : بد قولی کردن ؛ متعهد نبودن به عهد و پیمان ؛ وادنگ آمدن
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

37 هوالعلیم

وادنگ : دبه ؛بدقولی

وادنگ آمدن : دبه کردن ؛ بد قولی کردن ؛ زیر حرف زدن ؛ سخنی را گفتن و سپس انکار آن سخن...
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

38 هوالعلیم

ندزد و نترس : کار خلاف نکن و نگران مجازات هم نباش

١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

39 هوالعلیم

دزدی نکنید ونترسید

در اصطلاح عامیانه میگویند: ندزد و نترس
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

40 هوالعلیم

إرحَم تُرحَم : رحم كن تا به تو رحم شود
١٣٩٩/٠٣/٢١
|

41 هوالعلیم

گالش : کفش لاستیکی ضد آب که معمولاً کشاورزان یا افرادی که حرفه آنان با آب یا گل ولای سروکار داشت به پای میکردند .
البته بیشتر اوق ...
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

42 هوالعلیم

بیفروز ؛ روشن کن : فروزان کن
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

43 هوالعلیم

دست به سر کردن : ردّ کردن : راندن مزاحم با نیرنگ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

44 هوالعلیم

دستِ کم گرفتن : بی ارزش شمردن : حقیر دانستن
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

45 هوالعلیم

دستِ کم: حدِّ کم : حدِّ پائین : کمترین میزان ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

46 هوالعلیم

بالا خانه : اطاقي كه روي پشت بام ساخته شده است ؛ عمارت فوقانی ساختمان. ..
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

47 هوالعلیم

راه بُردار :راهبر ؛ بلد ِ راه ؛ دانای کار ...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

48 هوالعلیم

فرد :یگانه ؛ وحید ؛ بی نظیر ؛ یکی یکدانه ؛ کس ؛ بیکس ؛ تنها ؛ شخص ؛ طاق( مقابل جفت)مثل اعداد فرد:5_3_1 ؛(عددهای زوج:6_4_2 )....
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

49 هوالعلیم

هشتی : فضائی چند ضلعی که ورودی مشترک چند باب خانه در قدیم بوده است....
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

50 هوالعلیم

خَرِه : khare : تكیه کلام اصفهانیها در گفتگوهای دوستانه وخودمانی...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attack
• The cat attacked the mouse.
• گربه بطرف موش حمله ور شد
١٣٩٩/٠١/١٧
|