توحيد

توحيد هوالعلیم

الهی
انت العظیم و انا حقیر
وهل یرحم الحقیر الا العظیم

فرازی ازمناجات آقا امیرالمؤمنین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهدارالمقامه١١:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٢٠هوالعلیم دارالمُقامه: جایگاه پابرجا ؛ منزل همیشگی؛ از نامهای بهشت است واین واژه یکبار در قرآن آمده، درآیه۳۵ سوره فاطر فاطر الَّذِی أَحَلَّنَا د ... گزارش
0 | 0
فوت١١:١٣ - ١٤٠١/٠٥/١٣هوالعلیم فَوت : از دست دادن؛ از دست رفتن فرصت یا زمانی که بدست آوردن ممکن نباشدگزارش
0 | 0
هواللطیف١٧:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٧هوالعلیم هواللطیف: او ( خداوند ) دانای نکته سنج و توانای ریز نگر ، و خالق و پدید آورنده ظرائف و دقایق است. ( مراجعه به لطیف )گزارش
0 | 0
اوبی١٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٤هوالعلیم اَوِّبی: همصدا شدن در دعا ؛ اَوِّبی مَعَهُ: در ستایش ونیایش با او همصدا شو ) آیه۱۰ سوره سبأگزارش
0 | 0
هلم٢١:٣٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٢هوالعلیم هَلُّمَ : اسم فعلی است به معنای بیائید یا بیاورید ، درجمع ومفرد ، و مؤنث و مذکر ، و لازم ومتعدی ، یکسان است.گزارش
0 | 0
منویات١٥:٢٨ - ١٤٠١/٠٤/١٦هوالعلیم منویات: نیّات ؛ نیتها؛رهنمودها ؛روش های مدِّ نظر ؛فرمایشات؛ نقطه نظراتگزارش
0 | 0
رحیم٠١:٥٦ - ١٤٠١/٠٤/٠٨هوالعلیم رحیم : دستگیر ؛ مددکارگزارش
2 | 0
مستوران٢٣:٤٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٧هوالعلیم مستوران : پرده نشینان؛ پاکدامنان؛ پنهان کارانگزارش
9 | 1
لمبلسین١٢:٠١ - ١٤٠١/٠٤/٠٦هوالعلیم لَمُبلِسین: بدرستی دلشکسته واندوهگین وسرگردانگزارش
0 | 0
حین١١:٢٥ - ١٤٠١/٠٣/٣١هوالعلیم حین: ( HEYN ) :مدت زمان انجام کار ؛ درحالیکهگزارش
2 | 0
اولم یتفکروا فی انفسهم٢١:٤٣ - ١٤٠١/٠٣/٢٩هوالعلیم أوَلَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی أَنفُسِهِمْ؟�: آیا با خود نمی اندیشند؟ آیا درباره خود نمی اندیشند تا ببینند چه کرده اند و چه می کنند و سرنوشت ای ... گزارش
0 | 0
کاین١٦:٠١ - ١٤٠١/٠٣/٢٨هوالعلیم - کاین:مخفف ( که این ) است و ( کین ) خوانده میشود - کَأَیِّن: چه بسیار ؛ چه بساگزارش
2 | 0
حکیم١١:٣٩ - ١٤٠١/٠٣/٢٥هوالعلیم - حکیم: کاردان ؛ کسی که عمل او همراه با علم است؛ عالِم و عامِل ؛ عامِلِ عالِمگزارش
5 | 0
لولا١١:٣٣ - ١٤٠١/٠٣/٠٩هوالعلیم؛؛؛ لَولَا: اگر نه ؛ اگر نبود ؛ چرا کهگزارش
0 | 0
ارحم الراحمین١٥:٢٠ - ١٤٠١/٠٣/٠٣هوالعلیم ارحم الراحمین: مهربان ترینِ بخشندگانگزارش
0 | 0
اما١٨:٣٣ - ١٤٠١/٠٢/٢٦هوالعلیم اَمَّا: اما ؛ یا آنچه عمَّا : از آنچه اِمَّا : اگر؛ یا ؛ چونگزارش
0 | 1
اطاله کلام٠١:٢٥ - ١٤٠١/٠٢/٢٢هوالعلیم اطاله کلام: طولانی شدن سخن، صحبت به درازا کشیدن ، ( اگر حمل بر بی ادبی نباشدهمان پر حرفی است )گزارش
5 | 0
عزیز١٣:٢٣ - ١٤٠١/٠٢/١٥هوالعلیم عزیز : سرافراز ؛ همیشه پیروز ؛ دراوج اقتدارگزارش
2 | 0
ستی١٤:٤٨ - ١٤٠١/٠١/٢٥هوالعلیم ستّی : بانو ؛ خانم ؛ بانوی من ؛ ( ظاهراً مخفف سیِّدَتی است )گزارش
2 | 1
استکانوا١٧:٣٠ - ١٤٠٠/١٢/٢٣هوالعلیم استکانوا: فروتنی کردند فما استَکانوا: سپس فروتنی نکردندگزارش
0 | 0
فتبارک الله احسن الخالقین٢٣:٤٨ - ١٤٠٠/١٢/١٦هوالعلیم فتبارک الله احسنُ الخالقین: آفرین بر خدای که بهترینِ آفرینندگان استگزارش
5 | 1
الم تر١٤:٠٢ - ١٤٠٠/١٢/١٦هوالعلیم اَ لَم تَرَ: آیا ندیده اید، آیا ندانسته اید، آیا دقّت نکرده ایدگزارش
2 | 1
لطیف١٣:٥٣ - ١٤٠٠/١٢/١٦هوالعلیم لطیف : نازک، نرم ، ریزه کاری شده ، نکته سنج ، ریز نگر ؛از نام های باریتعالی است. هواللطیف: او ( خداوند ) دانای نکته سنج و توانای ریز نگر ... گزارش
7 | 0
یزال١٩:٣٢ - ١٤٠٠/١٢/١٥هوالعلیم یَزال:زوال پذیر ؛ ناپیوسته ( لا یزال:همیشگی؛ پیوسته ؛همواره؛ زوال ناپذیر )گزارش
2 | 0
خلف١٥:٢٠ - ١٤٠٠/١١/٠٦هوالعلیم خَلَف:جانشین صالح _ و_ خَلف:جانشین ناصالح_ خلف : پشت؛بعدگزارش
2 | 0
قدمت١٠:٣٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٥قَدَّمَت: پیشین ؛ قَدَّمَت یَداه: دست آورد پیشینشگزارش
2 | 0
کلا١١:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٠هوالعلیم کِلا: آن دو ، هردو ؛مؤنث آن کلتا _کَلّا: هرگز _ کُلَّاً: به تمامی؛بطور کاملگزارش
7 | 0
عطا١٦:٥٦ - ١٤٠٠/١٠/٠٥هوالعلیم عطا : دهش؛ بخشش؛ ( عطا ، بخشش قبل از تمناست ) یعنی بدون اینکه کسی از ما چیزی بخواهد به او ببخشیم. در سوره کوثر خداوند میفرماید: انا اعطین ... گزارش
2 | 0
قس علی هذا١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢٧هوالعلیم قِس علی هذا: قیاس کن براین؛ مقایسه کن بااینگزارش
7 | 0
حظر٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٩/٢٣هوالعلیم حظر: بازداشتن؛ حرمت حذر: دور ی حضر : حاضر بودن، مقابل سفرگزارش
9 | 0
کم١٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٣هوالعلیم کَم : اندک ؛ ناچیز ؛متضاد زیاد کَم: ( عربی ) : چقدر ؛ چند؛ ( اگر جمله سؤالی باشد ) کَم: ( عربی ) : چه بسا؛چه بسیار ( اگر جمله خبری باشد )گزارش
2 | 1
بالاخره٠٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢١هوالعلیم بالاخره: سرانجام؛ در نهایت؛ دستِ آخر؛عاقبت؛پایان کار. . . .گزارش
2 | 0
یومئذ١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/١٥هوالعلیم یومئذ: آن روز ؛درآن هنگام ؛ روزیکهگزارش
5 | 0
ما ملکت ایمانهم١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/١١هوالعلیم ماملکت ایمانهم: بردگانشان؛ بندگان زر خریدشان ما: آنچه، ، ، ، ، ملکت: مالک شد، ، ، ، ایمانهم: دست راست آنها. . . . زیرا در زمان خرید و ف ... گزارش
0 | 0
یتوارى١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٠هوالعلیم یَتَوَارَی: پنهان می شود؛گزارش
2 | 0
تخوف١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦هوالعلیم تخوف: ترس در دل انداختنگزارش
0 | 0
تقلبهم١٩:٤٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦هوالعلیم تَقَلُّبِهِم : دگرگونیشان؛ تلاش معاش آنها ؛سرگرم امور زندگی. . .گزارش
2 | 0
لنبوئنهم١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦هوالعلیم لنبوئنهم : البته به آنها محل سکونت میدهیم. النحل ۴۱ وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فِی اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الد ... گزارش
0 | 0
ذر١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠١هوالعلیم ذَرِ : واگذار ؛ بگذر؛ رهاکردن ذَرَاَ : بوجود آوردگزارش
2 | 0
ذرا١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠١هوالعلیم ذَرَاَ: بوجود آورد ذَرِ : واگذار؛ بگذرگزارش
7 | 0
عابر١٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥هوالعلیم عابِر : رونده غابر : باز ماندهگزارش
2 | 0
غابر١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥هوالعلیم غابِر : برجامانده ؛ باقی مانده غبار : باقی مانده خاک رونده را عابر ، و برجا مانده را غابر گویندگزارش
7 | 0
فبم١٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥هوالعلیم فَبِمَ : پس به چه ؛ پس چگونه ؛پس به چه چیزی. . .گزارش
0 | 0
نسلکه٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢هوالعلیم نَسلُکُهُ : آنرا داخل میکنیمگزارش
0 | 0
خاب١٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٣هوالعلیم خاب: ناکام ؛ نومید ؛ به آرزونرسیدهگزارش
2 | 0
مالنا١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٣هوالعلیم مالَنا: چه شده است مارا ؛ مارا چه شدهگزارش
0 | 0
مشایه٠٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٥هوالعلیم _ مَشّایه: مسیر پیاده روی زائرین اربعین حسینی؛ پیاده رویگزارش
32 | 1
ادکر٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٤هوالعلیم ادّکَر: آن در اصل �اذتکر� بود . تاء افتعال به دال عوض شده و ذال در آن ادغام گردیده است �ادکر�: یاد آورد. سوره یوسف آیه۴۵گزارش
9 | 0
اضغاث احلام١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٤هوالعلیم اضغاث احلام : خوابهای دَر هَم و آشفته؛ رؤیای غیر صادقانه؛ کابوسگزارش
2 | 0
ماکان٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/١١هوالعلیم ما کانَ : ( در زبان عربی ) نباشد، نیست، ( واصطلاحاً ) به معنی شایسته نیست ، سزاوار نیست ، نَسِزَد. . . . .گزارش
9 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهattack٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/١٧
• The cat attacked the mouse.
گربه بطرف موش حمله ور شد
64 | 3