منو
T

T

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢٤,٠٥٣
لایک
٢,٥٢٦
لایک
دیس‌لایک
٥٩٦
دیس‌لایک
رتبه کل
١٤٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤,٠٥٣
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٤٨
لایک
لایک
٢,٥٢٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٩٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٥

Terrible 😱 وحشتناک😱

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٥

داوطلب 🙋☝

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٩

liked by many people or by most people in a group ♥Reach 3 کانون♥

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٩

All the time that some thing is happening در حین😇

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٢

A public event of shows and games in a town or village 🎭 بازی و اجرا های گروهی و مردمی که تو شهر و روستا انجام میشه ( . n ) 🎭

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
We need to evaluate his fitness for the job.
دیدگاه
٣٦

ما باید آمادگی او را برای این کار ارزیابی کنیم .

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Don't pour too much;it might spill over.
دیدگاه
١

خیلی پُرش نکنید ؛ ممکنه بریزه بیرون.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.