برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

💜 Amirmaghare_lover 💜

💜 Amirmaghare_lover 💜 💛 Dokhi Macani &Sinaii 💛
❤Amir lover❤
❤Sina lover❤
💎Editoram#
✨Kanoon_Student#
-------🚶
بٌآ طُ تًؤ قـٍلًبّمــــــ 💜
یْهٌ خًؤٌنهً سْآخّتًمّـــ....
-------🚶
خّط زِڈمً آرزٌؤهّآموً
گّفتمْ آرْزًؤ نڈآرمّــــ💔 .....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤🙏Thanks for your likes
👍Please click on
♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎
Ⓣⓘⓐⓡⓐ#
💛Ⓐⓜⓘⓡⓜⓐⓖⓗⓐⓡⓔ_Ⓜⓨ_ⓛⓞⓥⓔ#
♥️Ⓜⓐⓖⓗⓐⓡⓔ_ⓛⓞⓥⓔⓡ_ⓕⓞⓡ_ⓔⓥⓔⓡ#


فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پایین ترین طبقه🏃 ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

2 Terrible
😱 وحشتناک😱
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

3 All the time that some thing is happening
در حین😇
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

4 A thing that you cannot understand or explain
راز ، معما💡📙
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

5 Do something for no money ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

6 داوطلب 🙋☝ ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

7 liked by many people or by most people in a group
♥Reach 3 کانون♥
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

8
A large printed picture or a notice
📜 پوستر ، عکس اطلاعیه 📜
١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

9 راهنمایی کردن📃 ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

10 هیچ وقت تسلیم نشو 👊 ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

11 Very bad weather with strong winds and rain
🌀طوفان🌀
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

12 خواب😴😴 ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

13 کیف 👜💼 ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

14 natural disaster
🌍 بلایای طبیعی🌍
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

15 A happening that causes alot of harm or damage
🌋بلایای طبیعی🌋
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

16 A sudden fall of earth, rocks, etc
زلزله 😱
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

17 افسر پلیس👮 ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

18 A very large wave in the sea
🌊سونامی🌊
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

19 مجله 📰 ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

20 چرا ، برای چی ، به چه دلیل ❓❔ ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

21 A bright flash of light in the sky
⚡ رعد و برق⚡
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

22 مزه ، چشیدن 😋🍝 ١٣٩٩/٠٦/١١
|

23 بوییدن 💨🌹 ١٣٩٩/٠٦/١١
|

24 باختن ، شکستن ، از دست دادن ١٣٩٩/٠٦/١١
|

25 تابلوی فروشگاه 📆 ١٣٩٩/٠٦/١١
|

26 یه نوع مسابقه دو نفره که پای راست x رو به پای چپ y میبندن و مسابقه دو میدن 🏃 ١٣٩٩/٠٦/١١
|

27 کوتاهــــ ١٣٩٩/٠٦/١١
|

28 مایع🔮
liquid handwash به معنی مایع دستشویی 🚽🚿
١٣٩٩/٠٦/١١
|

29 ذرت 🌽 ١٣٩٩/٠٦/١١
|

30 Be located means be in a place
^ واقع شده^
١٣٩٩/٠٦/١١
|

31 Give Somebody a hand
به معنی کمک کردن و یآری رسوندنه
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

32 A board or notice with words or drawings that gives information
$تابلو ، برد اعلانات$
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

33 همون استبله 😉💛 ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

34 A building for keeping hours
& محل نگهداری اسب ها &
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

35 Move aliquid around with a spoon or stik
♥ تفت دادن ♥
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

36 √ مخلوطـ کردن√ ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

37 🍰Powder used to make bread or cake
� آرد�
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

38 A book that tells you how to prepare food
•کتآب آشپزی•
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

39 A structure made of wood ,metal,or wire that is
around a piece of land
♪ نرده ، حصآر ♪
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

40 کمک رسوندن به کسی :) ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

41 کمک کردن ... ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

42 A ceremony is a formal public event
• جشن ، مهمونی مردمی ( همگانی ) •
١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

43 Competition is a synonym for race
🏃 مسابقه 🏃
١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

44 With out hope or confidence ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

45 خجالت کشیـــدن 😫😅 ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

46 excellent
عآلیــــ،محشر👌👍
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

47 صبر کردن ...👊 ، تسلیم شدن ...✋ ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

48 Tell sombody to be happier
( .v )
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

49 نمایشگاه ( .n ) ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

50 A public event of shows and games in a town or
village
🎭 بازی و اجرا های گروهی و مردمی که تو شهر و روستا انجام میشه ( .n ) 🎭
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 fitness
• We need to evaluate his fitness for the job.
• ما باید آمادگی او را برای این کار ارزیابی کنیم .
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|