برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

themahdieh

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوجوان🙋🏻‍♀️ ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

2 مربع/میدان ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

3 Fizzy ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

4 Antarctica ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

5 To get smaller ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

6 معدنی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

7 Down ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

8 مسابقه دادن/رقابت کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

9 تجربه/moxie ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

10 چقدر.
برای غیر قابل شمارش
١٣٩٨/١١/٢٩
|

11 فرود آمدن هواپیما ١٣٩٨/١١/١٥
|

12 a dish with eggs,often with small pieces of meat,vegetables,or cheese ١٣٩٨/١١/١٥
|

13 مدیر ١٣٩٨/١١/١٥
|

14 Place ١٣٩٨/١١/١٥
|

15 به همین دلیل
به این علت
١٣٩٨/١١/١٤
|

16 گهواره، مهد، در گهواره قرار دادن
bassinet
گهواره سبدی روپوش دار، لگنچه، درشکه دستی بچگانه
١٣٩٨/١١/١٤
|

17 Sepulcher
grave
گور...
١٣٩٨/١١/١٤
|

18 new ١٣٩٨/١١/٠٤
|

19 پادری ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

20 pure, organic, plain, unrefined, whole
طبیعی...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

21 listen to, catch, overhear
شنیدن،گوش کردن،گوش دادن به...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

22 additional, added, another, farther, fresh, further, more, new, other
دیگر...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

23 for nothing, complimentary
آزاد،رها...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

24 unlike, altered, changed, contrasting
متمایز،متفاوت،مختلف...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

25 ruin, annihilate, crush, demolish, devastate, eradicate, shatter, wipe out, wreck
تخریب کردن،خراب کردن،ویران کردن...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

26 in the midst of, amid, amidst, in the middle of, in the thick of, surrounded by, together with, with
میان،در میان...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

27 construct, assemble, erect, fabricate, form, make, put up, raise
ساخت،بنا کردن...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

28 youngster, babe, baby
بچه،فرزند،کودک،ولد...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

29 uninteresting, dull, flat, humdrum, mind-numbing, monotonous, tedious, tiresome
کسل کننده...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

30 living, animate, breathing, in the land of the living (informal), subsisting
زنده،در قید حیات....
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

31 atmosphere, heavens, sky
هوا...🏞
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

32 peril, hazard, jeopardy, menace, pitfall, risk, threat, vulnerability
خطر....🚫
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

33 عشق
ع:علاقه
ش:شدید
ق:قلبی
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

34 A place on the internet where people read and reply to messages,usually about a subject ١٣٩٨/١٠/٢١
|

35 Not normal ١٣٩٨/١٠/٢١
|

36 To put something in a place so that you
... know where it is
١٣٩٨/١٠/٢١
|

37 ...Cold and a bit wet ١٣٩٨/١٠/٢١
|

38 to protect someone or something from
danger
١٣٩٨/١٠/٢١
|

39 a person ١٣٩٨/١٠/٢١
|