علی

علی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهplump١٧:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٤نسبتا چاقگزارش
32 | 1
reality tv shows١١:١٧ - ١٣٩٨/٠١/١٧در این گونه برنامه ها، به جای هنرپیشه های حرفه ای و تعلیم دیده، مردم عادی، دانشجویان، دانشمندان جوان یا اعضای یک خانواده یا گروه های دوستی حضور دارند ... گزارش
122 | 1
takes١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/١٦طول می کشدگزارش
113 | 5
go through١٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٩در دیکشنری اکسفورد امده: خواندن با دقت از ابتدا تا انتهاگزارش
76 | 1