امتیاز‌های Matin

بازدید
١
امتیاز کل
٦٠,٥٢٠
کل مدال ها
٣٣٦
طلا
٩
نقره
١٢٢
برنز
٢٠٥
٦,٤١٥
×
١٠
=
٦٤,١٥٠
١,٨١٥
×
=
-٣,٦٣٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٠,٥٢٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦,٤١٥
×
١٠
=
٦٤,١٥٠
١,٨١٥
×
=
-٣,٦٣٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٠,٥٢٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠