برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Matin

متین خدائی
15 ساله از تبریز
کانون زبان ایران
ترم:INTER 1

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راز، رمز، معما ١٣٩٨/١٠/٢١
|

2 آشغال ریختن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

3 با بی دقتی از محل ممنوعه و خطرناک خیابان رد شدن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

4 مخفی کردن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

5 گناه کار، مقصر ١٣٩٨/١٠/٢١
|

6 جعل سند، سند سازی ١٣٩٨/١٠/٢١
|

7 رفیق، شخص، یارو ١٣٩٨/١٠/٢١
|

8 تلاش، کوشش، سعی ١٣٩٨/١٠/٢١
|

9 مایوس، نا امید ١٣٩٨/١٠/٢١
|

10 کارآگاه
a police officer whose job is to try to discover information about crime so that the criminal can be caught
١٣٩٨/١٠/٢١
|

11 مجرم، جنایت کار ١٣٩٨/١٠/٢١
|

12 جرم، جنایت ١٣٩٨/١٠/٢١
|

13 مربوط بودن به
have a relation to
١٣٩٨/١٠/٢١
|

14 رئیس، فرمانده ١٣٩٨/١٠/١٩
|

15 مسئله یا ماجرا (پلیسی ) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

16 شغل، حرفه ١٣٩٨/١٠/١٩
|

17 تاکسی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

18 پنهان کردن(زیر خاک ) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

19 سارق، دزد منزل ١٣٩٨/١٠/١٩
|

20 حمله کردن، یورش بردن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

21 بازداشت کردن، توقیف کردن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

22 انکار کردن، منکر شدن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

23 جلو تر، پیش تر
in a more advanced position
١٣٩٨/١٠/١٩
|

24 دست یافتن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

25 کامیابی، موفقیت ١٣٩٨/١٠/١٩
|

26 علاوه بر این، به علاوه ١٣٩٨/١٠/١٦
|

27 بیشترین استفاده را از چیزی کردن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

28 همچنین (به عنوان کسی یا چیزی) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

29 لاغر تر از حد معمول ١٣٩٨/١٠/١٦
|

30 هماهنگ کار کردن با هم ،دریک زمان ،در یک سرعت و... ١٣٩٨/١٠/١٦
|

31 داروی کاهنده ١٣٩٨/١٠/١٦
|

32 برنزه، آفتاب سوخته ١٣٩٨/١٠/١٦
|

33 جایگزین، جانشین ١٣٩٨/١٠/١٦
|

34 دارای شغل آزاد
earning money from one's own business rather than being paid by an employer
١٣٩٨/١٠/١٦
|

35 برنامه، جدول زمانی ١٣٩٨/١٠/١٦
|

36 فعالیت کردن، عمل کردن، مدیریت کردن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

37 منجر شدن به، منتهی شدن به ١٣٩٨/١٠/١٥
|

38 کاهش، تقلیل ١٣٩٨/١٠/١٥
|

39 برنامه ریزی کردن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

40 چربی دور شکم ١٣٩٨/١٠/١٥
|

41 عملکرد ١٣٩٨/١٠/١٥
|

42 سر حال آوردن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

43 اوج، حداکثر، حداعلاء ١٣٩٨/١٠/١٥
|

44 بسیار رنگ پریده و بیمار مانند ١٣٩٨/١٠/١٥
|

45 دارای اضافه وزن، چاق ١٣٩٨/١٠/١٥
|

46 چاق، فربه ١٣٩٨/١٠/١٥
|

47 توده، انبوه ١٣٩٨/١٠/١٥
|

48 کمبود داشتن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

49 خردمند، اندیشمند ١٣٩٨/١٠/١٥
|

50 بیخوابی، مرض بیخوابی ١٣٩٨/١٠/١٥
|