برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

SSB 💫

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حس عمقی، حس وضعیت ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

2 تدبیر ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

3 ارتباطی ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

4 ساختن ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

5 تاثیرات ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

6 همرنگی ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

7 تشخیص دادن ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

8 زمینه فرعی ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

9 خبر دادن ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

10 مقاله ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

11 دوران ساز ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

12 ارزش ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

13 فراخوانی کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

14 آگاه شدن ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

15 رانده شده ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

16 تعارض ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

17 فکر می کرد ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

18 امیال ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

19 کماکان ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

20 تقویت ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

21 پندارهای قالبی ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

22 تپیدن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

23 انواع ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

24 پرتو ها ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

25 تخصصی روانشناسی : مواد شیمیایی
برای مثال: chemistry of the brain به معنای مواد شیمیایی درون مغز
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

26 خاص
برای مثال در روانشناسی : certain devices به معنی ابزار های خاص .
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

27 در متون روانشناسی به معنای بی پاسخی یا نقاهت است.

مثلا refractory period به معنای دوره ی بی پاسخی یا نقاهت است .
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

28 سلول عصبی ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

29 احاطه شده ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

30 درون ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

31 در روانشناسی به معنی: ثبات میان مشاهده گران، است . ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

32 در روانشناسی : از نظر
مانند " with respect to important characteristics " به معنی" از نظر ویژگی های مهم "
١٣٩٩/٠٥/١٤
|