دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٨٤٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٣٣
لایک
لایک
١,١٣٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٤٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

He responded in like manner او به روشی مشابه پاسخ داد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٥

دور چیزی دایره کشیدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

در حال رشد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

ا وا خواهری

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

ناهموار

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The machine will soon wear out.
دیدگاه
٢

ماشین بزودی فرسوده خواهد شد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
In warm weather these germs multiply rapidly.
دیدگاه
٤

در هوای گرم جرم ها خیلی سریع افزایش پیدا میکنند

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I have many other possessions besides my house.
دیدگاه
١٣

من دارایی های دیگر علاوه بر خانه ام دارم

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Who should we notify in case of an emergency?
دیدگاه
٦

درمواقع اظطراری ما باید چه کسی را مطلع کنیم؟یا باید به چه کسی اطلاع بدهیم

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She could hardly keep from laughing.
دیدگاه
٣

او به زحمت میتوانست از خندیدن خودداری کند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.