برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سروش سقایان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بی رویه ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

2 A good trait ١٣٩٩/٠١/٣١
|

3 لحظه اخری ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

4 With regard for ١٣٩٩/٠١/١٢
|