برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سوسن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 این کلمه اصلا وجود ندارد. لطفا پاکش کنید. درست آن separate است. ١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

2 بچه ته تغاری خونه ١٣٩٩/١٢/١٣
|

3 ذهن
your perfume fills my head
عطرت در ذهنم پیچیده
عطرت مشامم رو آکنده کرده
١٣٩٩/١٢/٠٧
|

4 go into
رفتن
١٣٩٩/١٢/٠٧
|