سینا

سینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmug shot٠٧:١٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٥عکس پرسنلیگزارش
12 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهfolks٠١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٧
• Lazy folks [people] take the most pains.
مردم تنبل بیشترین درد را می کشند
37 | 1
rumor٠١:٠١ - ١٣٩٧/٠٨/١٧
• There is a rumor going around that the actress plans to remarry.
شایعه ای دارد پخش میشود که بازیگر زن برنامه دارد تا دوباره ازدواج کند.
30 | 2
reprimand٠٠:٥٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٧
• The manager earned himself a severe reprimand for criticizing the referee.
مدیر بخاطر انتقاد کردن از داور توبیخ شد
0 | 0
permeate١٣:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٢
• Racism continues to permeate our society.
نژاد پرستی در حال نفوذ به جامعه ماست
30 | 0