برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سینا پیغمبری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بی خدا، خداناباور ١٣٩٩/٠١/١٦
|

2 غیر شهودی ١٣٩٨/١٠/١٨
|

3 عدم تمایل به گفتن چیزی که اشتباه باشد.
ترس از اشتباه
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

4 فرض منطقی ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

5 سوءشناسایی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

6 عصبی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

7 شوت آزاد ( مربوط به ورزش) ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

8 نظام آقا بالاسری ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

9 عام گرایی ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

10 حذف گروه سه ظرفیتی املاح فسفر از ملکولهای آلی ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

11 رگ تنگ کن، تنگ کننده ی رگ ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

12 درون سلولی ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

13 حالت انقباضی ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

14 کاورنوزال ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

15 بالای مهره ای ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

16 مهره های کمرسینه ای ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

17 بینابینی خارجی ١٣٩٨/٠١/٢٨
|